Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Кафедра педагогіки та управління освітою

Кафедра педагогіки та управління освітою створена рішенням Вченої ради Донецького національного університету від 27 березня 2015 року про реорганізацію шляхом злиття в новий структурний підрозділ кафедри педагогіки та кафедри управління освітою. Обидві кафедри були одними з найстаріших у ДонНУ.

Сьогодні кафедра педагогіки та управління освітою включає наступні структурні підрозділи:

  • курси підвищення кваліфікації,
  • магістратура,
  • аспірантура.

Кафедра управління освітою була заснована як випускова у 1988 році на факультеті перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних педагогічних працівників Донецького національного університету (до 2000 року Донецький державний університет). Протягом 27 років вона здійснювала курсову підготовку керівників навчальних закладів, їх заступників, кадрового резерву. З 2003 року кафедра управління освітою готує фахівців за спеціальністю (за ОКР магістр): 073 «Менеджмент» («Управління навчальним закладом у сфері освіти та виробничого навчання»), з 2012 року — за спеціальністю (за ОКР магістр) 011 «Науки про освіту» («Педагогіка вищої школи») (викладачів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації), продовжує здійснювати курсову підготовку керівників навчальних закладів, їх заступників, кадрового резерву, викладачів вишів за вище зазначеними спеціальностями тощо. Усі спеціальності кафедри мають IV рівень державної акредитації.

За роки свого функціонування в Донецькому регіоні кафедрою управління освітою випущено близько 300 магістрів за спеціальністю «Менеджмент» («Управління навчальним закладом у сфері освіти та виробничого навчання») (за типом), 15 магістрів за спеціальністю «Науки про освіту» («Педагогіка вищої школи»), підготовлено близько 10 тисяч керівників навчальних закладів, їх заступників, кадрового резерву, викладачів вищих навчальних закладів на курсах підвищення кваліфікації.

У навчальний процес постійно впроваджуються нові, сучасні дисципліни, що відповідають потребам суспільства та майбутніх фахівців: менеджмент організації, теорія організації, техніка управлінської діяльності, маркетинг в освіті та зв’язки з громадськістю, етика керівника навчального закладу тощо. Кафедра має ліцензію на підготовку і підвищення кваліфікації.

Першим деканом факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних педагогічних працівників (кафедра управління освітою) був кандидат педагогічних наук, доцент В.А. Товстик (1988-1993 рр.), потім - доктор педагогічних наук, професор В.М. Алфімов (1993-2011 pp.), доктор педагогічних наук, професор Д.В. Алфімов (2011-2014 рр.). Тут працювали такі відомі педагоги, як Т.М. Істягіна, Г.К. Шурко, В.М. Кожевников, С.Є. Камаралі, Б.І. Ходос та ін.

Кафедра педагогіки створена в 1937 році (рік заснування Донецького державного педагогічного інституту), і до 2003 року існувала в рамках єдиної кафедри педагогіки та психології на філологічному факультеті.

Перші керівники кафедри: професор Н.А. Чалісов і доцент В.А. Шокотко. До 2014 року кафедру педагогіки очолював доктор педагогічних наук, професор О.Г. Кучерявий. Тут працювали такі відомі педагоги-вчені, як Ю.П. Азаров, В.М. Струкуленко, Н.Г. Краснопольський, Є.М. Златкина, Л.Я. Бондарєв, Г.І. Молчанова та ін.

За роки свого функціонування кафедрою педагогіки як базовою в Донецькому регіоні підготовлено близько 45 тисяч висококваліфікованих педагогів.

На сьогодні кафедра педагогіки та управління освітою має статус загальноуніверситетської (рішення Вченої ради ДонНУ від 27.03.2015 р.). Очолює її кандидат педагогічних наук, доцент Мартинець Лілія Асхатівна. Вона є автором понад 90 публікацій, з яких 54 наукового характеру, у т.ч. 1 монографія, 25 статей у фахових виданнях, 4 — у зарубіжних виданнях, 15 тез доповідей на науково-практичних конференціях різних рівнів і 22 публікації навчально-методичного характеру (10 навчально-методичних посібників, 4 — методичні рекомендації, 8 авторських програм). Здійснює керівництво магістерськими і курсовими роботами, дисертаційними дослідженнями аспірантів.

На кафедрі педагогіки та управління освітою працюють 7 викладачів, які є докторами та кандидатами наук, 4 доценти, 2 з яких зі стажем науково-педагогічної діяльності більше 10 років.

З метою постійного супроводу та підтримки керівників шкіл, викладачів вишів на кафедрі функціонує навчально-тренувальний консалтинговий центр, який проводить особистісне консультування, допомагає в оптимізації структури організації і системи управління навчальним закладом тощо.

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальностями:

  • 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки;
  • 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти;
  • 13.00.06 — теорія і методика управління освітою.

Кафедра педагогіки та управління освітою підтримує активні наукові зв’язки з Департаментом освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», вінницькими загальноосвітніми та вищими навчальними закладами.